طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

آب پاش ها انواع مختلفی دارند که برای شرایط متفاوت و گیاهان گوناگون ساخته شده اند.
آب پاش ها را می توان برحسب موارد زیر طبقه بندی نمود:
۱٫مکانیزم آب پاش
۲٫تعداد نازل ها
۳٫فشار آب درنوک نازل

انواع آبپاش ها
انواع آبپاش ها

آب پاش ضربه ای: 

این آب پاش ها دارای یک قطعه نوسان کننده هستند هنگامی که آب از نازل آب پاش خارج می شود با برخورد به این قطعه بدنه را چند درجه می چرخاند. این نوع آبپاشها جزء متداول‌ترین آبپاش‌های زراعی می‌باشند. آبپاش تک نازله دارای یک روزنه خروجی بوده،و به طور تقریباً یکنواخت عمل آبیاری را انجام می‌دهد. در آبپاش دو نازله یک نازل دارای برد زیاد است که مشابه  آبپاش تک‌نازله عمل می‌کند و نازل دیگر دارای برد کم است که اطراف آبپاش را آبیاری می‌کند. به این ترتیب میزان مصرف آب و نیز یکنواختی پخش آب بیشتر می‌شود.

آبپاش ضربه ای کند: با خروج آب پرفشار از نازل اصلی و برخورد آب به سرچکش ضربه زن مسیر حرکت آب تغییر کرده (به دلیل شکل انحنایی انتهای چکش) و با نیرویی که فشار آب به سر چکش ضربه زن وارد می کند باعث چرخش چنددرجه ای چکش ضربه زن حول محورعمودی شده و از مسیر آب خارج می شود. چکش ضربه زن کهبا نیروی فنر به بدنه آب پاش متصل است بدنه آب پاش را چند درجه به گردش در آورده و مسیر آب پاشرا تغییر می دهد. چکش ضربه زن با نیروی فنر دوباره در مسیر آب قرار می گیرد و مراحل قبلی تکرارمی شود. با حرکت های متناوب چکش، آب پاش شروع به چرخش حول محور خود روی دایره کاملی می کند.

گروهی از این آب پاش ها به نام آب پاش سکتوریل، مکانیزمی دارند که چرخش آب پاش را در زاویه ویژه ای کنترل می کند به گونه ای که آب پاش بخشی از دایره را آب پاشی می کند سپس به اول مسیربر می گردد.

آبپاش ضربه ای
آبپاش ضربه ای

گروهی از این آب پاش ها (آب پاش مخفی شونده چرخشی) در محفظه ای در داخل زمین نصب می شوند. این آب پاش ها به گونه ای عمل می کنند که در موقع آبیاری درپوش آب پاش (در اثر فشار آب به پیستون نصب شده روی بدنه آب پاش و با فشار آب پاش) بلند شده و آب پاش با بیرون آمدن از محفظهشروع به آب پاشی می کند. در مواقعی که فشار آب پشت آب پاش نباشد در پوش بسته بوده و هم سطح زمین قرار می گیرد. این نوع آب پاش بیش تر در زمین های چمن و فضای سبز که محل گذر افراد است به کار برده می شود.

آبپاش مخفی شونده

آبپاش ژان (با بازوی نوسان کننده): 

دراین آب پاش ها فواره آب در راه خود به بازویی که دور یک محور افقی می چرخد برخورد می کند. فشار آب با هدایت بازو به سمت پایین (با حرکت آبدر مسیر قطعه منحنی روی بازو) به قطعه منحنی نیرو وارد می کند این نیرو، بدنه آب پاش را روی محور عمودی چند درجه می چرخاند. پس از آن بر اثر سنگینی وزنه ای که در انتهای بازو قرار دارد بازو دوباره به جلو فواره آب برمی گردد و این کار تکرار می شود

آب پاش های دنده ای: 

آب پاش دنده ای، آب را یکنواخت و پیوسته روی دایره ای پخشمی کند. این آب پاش شعاع پاشش کمی دارد بنابر این در آبیاری چمن و فضای سبز کاربرد دارد. روشکار آن بدین گونه است، آب پر فشار هنگام گذر از آب پاش پره های توربین کوچکی را می چرخاند. اینچرخش با سامانه ای به حرکت نرم و یکنواخت آب پاش روی محور عمودی به کار برده می شود

آب پاش عکس العملی: 

در این نوع آب پاش ها، آب از دو یا چند نازل که مجرای خروج آن ها در خلاف سوی هم قرار دارد با سرعت خارج شده و نیروی عکس العمل (کوپل نیرو) ایجاد می نماید این نیرو آب پاش را به تندی دور محور ایستا (قائم) می چرخاند. این آب پاش شعاع پاشش کمی دارد

آبپاش عکس العملی
آبپاش عکس العملی

آب پاش روزنه دار: 

در این نوع آب پاش، آب پر فشار از روزنه های یک لوله منحنی مانند فواره بیرون می آید. آب هنگام گذر از لوله توربینی را می چرخاند که آن نیز حرکت نوسانی به لولهآب پاش می دهد با این کار لوله به سوی چپ و راست نوسان می کند. این آب پاش برای آبیاری زمین های کوچک چمن به کار می رود

آب پاش روزنه دار
آب پاش روزنه دار

آب پاش سر ثابت:
این نوع آب پاش ها چندین نازل دارد که بسته به شکل آن آب دایره وار یا فواره های کوچک بهپیرامون آب پاش پخش می شود.
آب پاش سر ثابت تک نازله: آب از شیارهایی که در سر آب پاش است با فشار به شکلقطرات ریز پاشیده می شود. شدت پاشش در این آب پاش با پیچ وسط آب پاش قابل تنظیم می باشد.گروهی از این آب پاش ها مخفی شونده هستند. شعاع پاشش این نوع آب پاش نزدیک به ۴ متر است

آب پاش سر ثابت چند نازله: این آب پاش ها دارای سوراخ های ریز غیر پیوسته است.

آب پاش سر ثابت چند نازله
آب پاش سر ثابت چند نازله

آب پاش سر ثابت اسپریر : این آب پاش ها با قطر پاشش کم، آب را رو به پایین، بالا یا هر دومی پاشند

آب پاش سر ثابت اسپریر

دسته بندی آبپاش برحسب فشار آب در سر نازل:
آب پاش با فشار کم (مانند آبفشان ها و آب پاش های عکس العملی): فشار در این آبپاشها بین ۰٫۳۵ تا ۱ اتمسفر است و چون فشار کمی دارند سطح محدودی را آبیاری می کنند
آب پاش با فشار متوسط (مانند ضربه ای کند): فشار در آنها بین ۱ الی ۲ بار است و منطقه نسبتاَ وسیعی را پوشش می دهند
آب پاش با فشار زیاد (مانند آب پاش های ژان): فشار در آنها بین ۲ تا ۴ بار است و منطقه وسیعی را پوشش و الگوی توزیع خوبی دارند

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر