طلای ثامن
نوشته‌های تازه
ما را دنبال کنید
تلگرام

به روش های گوناگونی از آبیاری تحت فشار که در آنها آب مستقیماً در محدوده کوچکی درنزدیکی هر گیاه و توسط قطره چکان ها یا پاشنده هایی که در امتداد یک خط توزیع آبمستقر شده اند، پخش می گردد آبیاری قطره ای گفته می شود. در واقع در این سیستم، آبدر نزدیکی منطقه توسعه ریشه گیاه به زمین داده می شود تا مساحت و عمق کوچکی از سطحخاک خیس شودکه ضمن صرفه جویی در مصرف آب باعث افزایش عملکرد محصول و نیزکاهش رشد علف های هرز می گردد. یکی دیگر از مزایای آبیاری قطره ای، امکان استفاده ازکودهای مایع یا حل شونده در آب می باشد و برای رساندن این مواد غذایی به گیاه می توان ازاین سیستم استفاده نمود.

آبیاری قطره ای

مهمترین تفاوت آبیاری قطره ای با سایر روشهای آبیاری در این است که بین تبخیر -تعرق و مقدار آبی که باید به زمین داده شود، در یک دوره زمانی ۲۴ تا ۷۲ ساعته توازن برقرارمیشود. این امر باعث میشود با توجه به محدود بودن میزان آب، بیشترین بهره وری از آبانجام پذیرد. از آنجا که سیستمهای آبیاری موضعی/قطرهای ثابت هستند، خودکار کردنبسیاری از آنها آسان است. هزینههای زیاد و تکنیکهای نسبتاً پیشرفته روش قطره ای،نمکها و مواد جامد معلق در آبهای ایران (که سبب گرفتگی قطره چکانها میشوند) از معایبآبیاری قطرهای بوده و باعث شده که کشاورزان با دقت و تحقیقات بیشتری از این روش آبیاریاستفاده کنند؛ ولی این موارد دلیل نمیشود که روش آبیاری قطرهای را مطرود بدانیم

اجزای سیستم آبیاری قطره ای:

منبع آب، ایستگاه کنترل مرکزی (شامل ایستگاه پمپاژ و ایستگاه فیلتراسیون) که خود ایستگاه پمپاژ شامل پمپ و متعلقات آن بوده و ایستگاه فیلتراسیون نیز از فیلتر سیکلون یا فیلتر شن (بسته به نوع منبع آب برداشتی، یکی از این دو نوع فیلتر استفاده می شود. فیلتر سیکلون یا هیدروسیکلون برای چاه های آب، و فیلتر شن برای استخرهای ذخیره آب می باشد)، تانک کود، فیلتر توری یا دیسکی (فیلتر دیسکی ذرات کوچکتری نسبت به فیلتر توری جذب می نماید)، لوله اصلی، لوله آبرسانی، لوله‌های جانبی یا لوله‌های فرعی (لاترال‌ها)، قطره چکان و اتصالات لازم

اجزای سیستم آبیاری قطره ای
اجزای سیستم آبیاری قطره ای

طرز کار شبکه آبیاری قطره ای نواری

آب توسط پمپ از منبع آب به داخل شبکه پمپ شده و ضمن عبور از سیکلون، شن و موادخارجی خیلی درشت آن ته نشین میشود و در فیلتر شن بقیه مواد جامد معلق در آب گرفتهمیشود. بخشی از آب وارد تانک کود شده با حل مقداری کود در آب این محلول از انتهایدیگر تانک خارج و مجدداً وارد جریان اصلی آب میگردد. آب پس از عبور از فیلترتوری یا دیسکی وارد لولههای توزیع کننده شده و مرکز کنترل این مجموعه را هماهنگ میکند. سپساز طریق روزنه ها یا قطره چکانهایی که روی نوار آبیاری نصب شده به پای بوته منتقل میشود

انواع سیستم های قطره ای:

آبیاری قطره ای ثقلی:

آبیاری قطره ای ثقلی روش جدیدی است که در آن آبیاری قطره ای با استفاده از فشار آب موجود در مزرعه انجام میپذیرد. و انرژی مورد نیاز سیستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهای مزرعه به دست می اید. در سیستم آبیاری قطره ای ثقلی ضمن آبگیری از شبکه کانالها و چاههای مزرعه، از انرژی موجود در سیستم مذکور به منظور تامین انرژی مورد نیاز استفاده به عمل آمده و از بکارگیری انرژی اضافی (ایستگاه پمپاژ) خودداری می گردد. 

آبیاری دریپ :

پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل ( قطره ای ) مترادف یکدیگر به کار می روند 

آبیاری زیر بستری :

پخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش باآبیاری زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آبیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .

آبیاری فواره ای ( بابلر ) :

پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان باریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً کمتر از ۱ گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود

آبیاری اسپری :

پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاک عامل اصلی محسوب می گردد

انواع آرایش قطره چکانها :

در روش آبیاری قطرهای تمام سطح زمین مرطوب نمیگردد بلکه درصدی از آن خیس می شود که آنراسطح خیس شده (pw)  مینامند . بطور کلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چکانها ) بیشتر باشد و قطره چکانها با آرایش مطلوبتری استقرار داده سطح خیس شدهبیشتر بوده ولی سیستم گرانتر خواهد بود . برای اقتصادی بودن طرح می توان بجای استفاده از شوندقطره چکانهای ساده ( دارای یک نقطه ریزش آب ) از قطره چکانهای چند شاخه ( دارای چندین نقطه خروج آب ) استفاده کرد 

مزایا و معایب کاربرد سیستم آبیاری قطره ای:

مزایای سیستم آبیاری قطره ای
۱ -کاربرد روش آبیاری قطره ای کارآیی مصرف آب را افزایش می دهد.
۲ -به دلیل جزئی بودن سطح مرطوب شده خاک، مقدار تبخیر آب بسیار کم است 

شما می توانید با پر کردن فرم زیر اقدام به انتشار مطلب به نام خود کنید و به معرفی خود بپردازید

ارسال نظر